เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Particle) Linear Accelerator : LINAC พลังงาน 6 MeV ตอนที่ 1 การวางแผนงานและดำเนินการ

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Artboard 2 copy 9

สทน. รับบริจาคเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้น (Particle) Linear Accelerator : LINAC พลังงาน 6 MeV (converse to X-ray) จากโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 เครื่อง และจากโรงพยาบาลวัฒโนสถ 1 เครื่อง วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้นที่ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ สทน. ด้านการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง

การวางแผนและการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1  โครงการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องเร่งอนุภาค แบ่งออกเป็น 2 เครื่อง ได้แก่
เครื่องที่ 1 รุ่น Clinac 600SR จากโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ มายัง สทน.องครักษ์ นครนายก
เครื่องที่ 2 รุ่น Novalis   จากโรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพฯ มายัง สทน.องครักษ์ นครนายก
ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศป., ศร., ศท., วพ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์

ระยะที่ 2  โครงการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค ห้องใต้ดินอาคาร 14 สทน.องครักษ์ ได้แก่
เครื่องที่ 1 รุ่น Clinac   (1995)  มีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี จึงตั้งไว้เพื่อศึกษาและสำรองอะไหล่
เครื่องที่ 2 รุ่น Novalis (2005)  มีอายุการใช้งานน้อยกว่า ติดตั้งใช้งานในห้องเครื่องเร่งอนุภาค  

ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศร. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์
ระยะที่ 3  โครงการปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเร่งอนุภาคและสร้างกำแพงกำบังรังสี ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศร., ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์

 

การรื้อถอนเครื่องเร่งอนุภาคโรงพยาบาลรามาธิบดี     เครื่องเร่งอนุภาคติดตั้งห้องใต้ดินอาคาร 14 สทน.องครักษ์หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นทั้ง 3 ระยะแล้ว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ศว. ร่วมกับ ศส. ที่ปรึกษาด้านเครื่องมือนิวเคลียร์ของ สทน. อาจารย์สุวิทย์ ปุณณชัยยะ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญเครื่องเร่งอนุภาคจากบริษัท Varian ประเทศไทย ในการปรับปรุงระบบและซ่อมบำรุงเครื่องเร่งอนุภาค จนสามารถกลับมาทำงานได้ กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่มีการรื้อถอนแล้วขนย้ายมาติดตั้งใช้งานได้อีก

 

 

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ