การจำแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การจำแนกกัมมันตรังสี

จากกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี เรื่อง กฏกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 มีการจำแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีออกเป็น 5 ประเภท ด้วยกัน ซึ่งการจำแนกประเภทนั้นจะมีการพิจารณาแบ่ง ประเภทตามแหล่งการใช้ประโยชน์ของวัสดุกัมมันตรังสีเป็นสำคัญอันดับแรก แต่ถ้าไม่ทราบว่าวัสดุกัมมันตรังสีชิ้นนั้นๆ มีการใช้ประโยชน์อย่างไร ให้พิจารณาในเรื่องของ Activity ratio (A/D) ค่ากัมมันตภาพรังสีต่อค่าความเป็นอันตราย เป็นลำดับถัดไป รายละเอียดการจำแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น มีดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 ประยุกต3ในการใช้ประโยชน์เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี เครื่องฉายรังสีเพื่อการกำจัดเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร เครื่องรังสีรักษาระยะไกล ฯลฯ หรือพิจารณาจากค.า A/D ≥ 1000 ประเภทที่ 2 ประยุกต์ในการใช์ประโยชน์ เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรมเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดอัตราปริมาณรังสีกลาง ถึงสูง หรือพิจารณาจากค.า 1000 › A/D ≥ 10 ประเภทที่ 3 ประยุกต์ในการใช์ประโยชน์เป็น อุปกรณ์วัดระดับ อุปกรณ์วัดแท่นสำรวจหลุมลึกด้วยรังสี ฯลฯ หรือ พิจารณาจากค.า 10 › A/D ≥ 1 ประเภทที่ 4 ประยุกต์ในการใช้ประโยชน์เป็น เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีต่ำ อุปกรณ์วัดความหนา อุปกรณ์วัดระดับสำหรับเติมสาร ชุดอุปกรณ์วัดความชื้น/ความหนาแน่น ฯลฯหรือพิจารณาจากค่า 1 › A/D ≥ 0.01 ประเภทที่ 5 ประยุกต์ในการใช้ประโยชน์เป็น อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์ อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน อุปกรณ์ตรวจจับควันอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพอากาศ ฯลฯ หรือพิจารณา จากค่า 0.01 › A/D และ A › Level for exemption

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Only administrators can add new users.

เข้าสู่ระบบ